Persoonlijke hulpmiddelen

Praktijkvragen

Hoe kan de werkgever de thuiswerkplek inrichten volgens arbonormen?

De verplichting om de werkplek volgens ergonomische beginselen in te richten, kan vervuld worden door bijvoorbeeld:

Hoe kan de werkgever de thuiswerkplek inrichten volgens arbonormen? - Lees verder...

Wat is onrechtmatige concurrentie?

Antwoord: Een werknemer die niet gebonden (meer) is aan een concurrentiebeding heeft na zijn dienstverband in beginsel alle vrijheid om bij een concurrent te gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf te beginnen.

Wat is onrechtmatige concurrentie? - Lees verder...

Moeten functioneringsgesprekken worden gehouden?

Nee, dat is niet verplicht. Het is wel zeer verstandig om te doen, aangezien de werknemer moet weten of hij naar behoren functioneert

Moeten functioneringsgesprekken worden gehouden? - Lees verder...

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer er een overeenkomst bestaat tussen partijen waar een persoon (werknemer):

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? - Lees verder...

Moet een risicoinventarisatie en evaluatie door deskundigen worden opgesteld?

Een werkgever moet bij het opstellen en uitvoeren van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) de medewerking hebben van deskundige werknemers die daarvoor zijn opgeleid, georganiseerd en uitgerust.

Moet een risicoinventarisatie en evaluatie door deskundigen worden opgesteld? - Lees verder...

Moet de werkgever een arbeidsongeval altijd melden bij de Arbeidsinspectie?

De werkgever moet arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname melden bij de Inspectie SZW.

Moet de werkgever een arbeidsongeval altijd melden bij de Arbeidsinspectie? - Lees verder...

Wat is een risicoinventarisatie en –evaluatie?

Een risicoinventarisatie en -evalutie (RI&E) beschrijft welke risico's het werk voor de werknemers met zich brengt

Wat is een risicoinventarisatie en –evaluatie? - Lees verder...

Mag een recherchebureau ingeschakeld worden om frauderende werknemers te betrappen?

Een werkgever met twijfels over bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer kan een detectivebureau inschakelen om hierover uitsluitsel te krijgen.

Mag een recherchebureau ingeschakeld worden om frauderende werknemers te betrappen? - Lees verder...

Mag een werkgever eenzijdig een dienstrooster wijzigen?

In principe niet. Een overeengekomen dienstrooster is een arbeidsvoorwaarde die een werkgever niet op basis van zijn instructierecht eenzijdig mag wijzigen.

Mag een werkgever eenzijdig een dienstrooster wijzigen? - Lees verder...

Een werknemer wil eerder met pensioen, kan dat?

De meeste pensioenregelingen gaan uit van dezelfde pensioengerechtigde leeftijd als de leeftijd waarop recht op AOW ontstaat.

Een werknemer wil eerder met pensioen, kan dat? - Lees verder...

Welke bijzondere opzegverboden zijn er?

De bijzondere opzegverboden zijn specifieke situaties waarin u niet mag opzeggen:

Welke bijzondere opzegverboden zijn er? - Lees verder...

Wanneer is sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van een werknemer?

Van opzet is sprake als de werknemer handelt met voorbedachten rade en die opzet gericht is op het toebrengen van schade aan de werkgever of de betrokken werknemer in het geval van letselschade door de werknemer.

Wanneer is sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van een werknemer? - Lees verder...

Wat geldt als geldig legitimatiebewijs?

Volgens de Wet op de identificatieplicht worden de volgende documenten aangemerkt als een geldig legitimatiebewijs:

Wat geldt als geldig legitimatiebewijs? - Lees verder...

Is het mogelijk om een proefperiode af te spreken zonder betaling van loon?

Nee, het is niet mogelijk om een werknemer gedurende een proefperiode werkzaamheden te laten verrichten, zonder dat daarvoor loon wordt betaald. Anders zou het kunnen zijn als sprake is van een stage

Is het mogelijk om een proefperiode af te spreken zonder betaling van loon? - Lees verder...

Wat houden generatie X, generatie Y en de babyboomers in?

De termen generatie Einstein, generatie Y en babyboomgeneratie komen regelmatig terug in de media. Maar wat houden deze termen eigenlijk in? Becker heeft vier generaties benoemd en definieert hen als volgt:

Wat houden generatie X, generatie Y en de babyboomers in? - Lees verder...

Moet de werkgever de thuiswerkplek inrichten?

De werkgever is in beginsel verantwoordelijk voor de inrichting van de thuiswerkplek. Dit volgt uit artikel 7:658 BW dat werkgevers verplicht om werkruimten zo in te richten dat werknemers door hun werk geen fysieke of psychische klachten krijgen.

Moet de werkgever de thuiswerkplek inrichten? - Lees verder...

Wat kan mij gebeuren als ik geen rookbeleid heb en in mijn bedrijf wordt gewoon gerookt?

Sinds 1 augustus 2011 zijn de boetes voor een overtreding van de Tabakswet verdubbeld. Als werknemers roken op de werkplek, dan kan de werkgever een boete van EUR 600 krijgen.

Wat kan mij gebeuren als ik geen rookbeleid heb en in mijn bedrijf wordt gewoon gerookt? - Lees verder...

Is deeltijdontslag mogelijk?

Deeltijdontslag is juridisch gezien niet mogelijk. In de praktijk is deeltijdontslag echter wel mogelijk.

Is deeltijdontslag mogelijk? - Lees verder...

Hoe kan ik een demotie realiseren?

We spreken over demotie (of degradatie) als een werknemer wordt geplaatst in een lagere functie.

Hoe kan ik een demotie realiseren? - Lees verder...

Een werknemer wordt aangereden kan ik de loonschade verhalen?

Vraag; Een werknemer wordt aangereden en kan hierdoor niet werken. Kan ik de loonschade verhalen op die ander?

Een werknemer wordt aangereden kan ik de loonschade verhalen? - Lees verder...

Moet een werknemer de arbeid altijd persoonlijk verrichten, of mag hij zich laten vervangen?

De werknemer is verplicht om de arbeid zelf te verrichten. Alleen als de werkgever uitdrukkelijk toestemming geeft, kan de werknemer zich door iemand anders laten vervangen.

Moet een werknemer de arbeid altijd persoonlijk verrichten, of mag hij zich laten vervangen? - Lees verder...

Moet de werkgever een pensioenregeling treffen voor de werknemers?

In Nederland is de werkgever niet verplicht om een pensioenregeling voor de werknemers te treffen. Wel kan sprake zijn van een wettelijk verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenregeling.

Moet de werkgever een pensioenregeling treffen voor de werknemers? - Lees verder...

Welke arboregels gelden voor werknemers die niet in het bedrijf, maar ook niet thuis werken?

Op 13 juni 2012 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Hierdoor gelden per 1 juli 2012 de versoepelde arboregels voor thuiswerkers ook voor werknemers die werken op andere werkplekken buiten het bedrijf zoals bij een klant of in een internetcafé.

Welke arboregels gelden voor werknemers die niet in het bedrijf, maar ook niet thuis werken? - Lees verder...

Mag een werkgever camera's ophangen?

In beginsel mag een werkgever zijn werknemers alleen filmen als zijn belang daarbij opweegt tegen de inbreuk op de privacy van een werknemer.

Mag een werkgever camera's ophangen? - Lees verder...

Moet overwerk altijd worden gecompenseerd?

Voor wat betreft de compensatie voor overwerk geldt - als er geen cao van toepassing is waar afwijkende regels in staan of als er geen personeelshandboek geldt met daarin een overwerkregeling - hetgeen partijen zijn overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst.

Moet overwerk altijd worden gecompenseerd? - Lees verder...

De werknemer is geschorst c.q. op non-actief is gesteld, moet de werkgever het loon doorbetalen?

In principe liggen schorsingsmaatregelen in de risicosfeer van de werkgever en moet de werkgever het loon aan een werknemer die is geschorst doorbetalen.

De werknemer is geschorst c.q. op non-actief is gesteld, moet de werkgever het loon doorbetalen? - Lees verder...

Mijn medewerker heeft overgewerkt, heeft de medewerker recht op compensatieverlof?

De regels voor overwerk staan niet in de wet, maar zijn in de loop der jaren ontwikkeld door rechtspraak, gewoonte, en bepalingen in cao’s, arbeidsvoorwaardenreglementen en arbeidsovereenkomsten.

Mijn medewerker heeft overgewerkt, heeft de medewerker recht op compensatieverlof? - Lees verder...

Wat als een werknemer het niet eens is met zijn beoordeling?

Soms komt het voor dat een werknemer het oneens is met de uitkomst van het beoordelingsgesprek.

Wat als een werknemer het niet eens is met zijn beoordeling? - Lees verder...

Als een werknemer uit dienst treedt, wat gebeurt er dan met zijn pensioen?

Als een werknemer uit dienst treedt, dan stopt de deelname aan de pensioenregeling. Het opgebouwde pensioen blijft staan bij de pensioenuitvoerder.

Als een werknemer uit dienst treedt, wat gebeurt er dan met zijn pensioen? - Lees verder...

Ontslag op staande voet: tellen voorvallen uit het verleden ook mee?

Ja, ook voorvallen uit het verleden kunnen bijdragen tot het oordeel dat sprake is van een dringende reden.

Ontslag op staande voet: tellen voorvallen uit het verleden ook mee? - Lees verder...

Hoe zien de regels over kinderarbeid eruit?

Kinderarbeid is (ook) onder de Arbeidstijdenwet verboden. Op het verbod op kinderarbeid bestaan enkele uitzonderingen:

Hoe zien de regels over kinderarbeid eruit? - Lees verder...

Moet bij deeltijdontslag de transitievergoeding afgerekend worden?

In de wet staat dat wanneer een dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (of niet wordt voortgezet), de werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Moet bij deeltijdontslag de transitievergoeding afgerekend worden? - Lees verder...

Kan een werknemer afstand doen van deelname aan een pensioenregeling?

Ja in beginsel wel, tenzij sprake is van een wettelijk verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenregeling.

Kan een werknemer afstand doen van deelname aan een pensioenregeling? - Lees verder...

Kan ik met mijn werknemer afspreken dat hij minder gaat werken?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer deels wil beëindigen, betekent dat feitelijk dat hij wil dat de werknemer minder uren gaat werken dan hij nu doet.

Kan ik met mijn werknemer afspreken dat hij minder gaat werken? - Lees verder...

Wat is outplacement?

Outplacement het ondersteunen van de werknemer bij de zoektocht naar nieuw werk.

Wat is outplacement? - Lees verder...

Wat is een proefplaatsing?

Een proefplaatsing houdt in dat de werknemer gedurende een bepaalde periode "op proef" een andere functie gaat vervullen.

Wat is een proefplaatsing? - Lees verder...

Hoe kan een werkgever weten of hij een CAO moet toepassen?

Of een werkgever de CAO moet toepassen moet gekeken worden naar de werkingssfeerbepaling.

Hoe kan een werkgever weten of hij een CAO moet toepassen? - Lees verder...

Op welke manier kan een werkgever gebonden raken aan een CAO?

De werkgever is gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als hij de cao zelf heeft gesloten.

Op welke manier kan een werkgever gebonden raken aan een CAO? - Lees verder...

This is Sliced Diazo Plone Theme