Persoonlijke hulpmiddelen

Inleveren van bedrijfseigendommen bij ziekte, wel of niet?

Een werknemer meldt zich ziek en na een tijdje blijkt, dat het een langduriger kwestie wordt. Mag je als werkgever eisen dat hij (of zij) de bedrijfseigendommen, zoals de leaseauto, laptop en smartphone inlevert?

Wellicht heb je de neiging coulanter te zijn naar de medewerker die ernstig ziek is dan naar zijn collega, die zich ziek meldt na een conflict dat dreigt uit de hand te lopen. Blijven autorijden en bellen op de kosten van de baas krijgen dan een andere lading.

Dat is begrijpelijk, maar wat zegt de wet- en regelgeving eigenlijk hierover? Wanneer mag je eisen dat de werknemer de bedrijfseigendommen inlevert?

Inleveren van bedrijfseigendommen en gelijke behandeling

In de wet- en regelgeving wordt uitgegaan van het principe van gelijke monniken, gelijke kappen. Houdt de ene ziek werknemer de beschikking over de bedrijfseigendommen, dan geldt dat voor elke ziekgemelde medewerker. Ook bij conflicten en andere situaties, waarbij je als werkgever vraagtekens zet bij de ziekte.

Als werkgever heb je echter wel houvast aan een paar hoofdregels over het wel dan niet inleveren van bedrijfseigendommen bij ziekte. Deze zijn echter gelijk voor elke werknemer.

De hoofdregels

Wettelijk bepaald in artikel 7:629, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is dat elke zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling. En hierop zijn de 2 onderstaande hoofdregels op gebaseerd, echter niet rechtstreeks. Jurisprudentie hierover wijst echter wel uit wanneer je bedrijfseigendommen terugeisen kunt.

1. Is privégebruik van bedrijfseigendommen toegestaan?

Is bepaald dat privégebruik van de bedrijfseigendommen is toegestaan, dan valt dit onder de secundaire arbeidsvoorwaarden en daardoor onder de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Het privégebruik van een auto, mobiele telefoon of laptop wordt dan gezien als privé-voordeel, oftewel ‘loon in natura,’ voor de werknemer en loopt evenals loondoorbetaling door tijdens ziekte.

Belangenafweging

Als werkgever mag je vragen de bedrijfseigendommen alsnog in te leveren wanneer er sprake is van een onoverkomelijke situatie, bij voorbeeld wanneer de spullen nodig zijn voor de vervangende medewerker. In zo’n geval wordt een belangenafweging gemaakt, waarbij wordt gekeken naar wiens belang voorrang heeft.

2. Is privégebruik van bedrijfseigendommen niet toegestaan?

Wanneer de smartphone, leaseauto, laptop en/of andere bedrijfseigendommen alleen bestemd zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, dan worden deze niet beschouwd als ‘loon in natura.’ In dat geval heeft de werknemer ze niet nodig wanneer hij ziek is en mag je als werkgever vragen de spullen in te leveren. Dit geldt ook bij bij voorbeeld schorsing en vakantie.

Belangenafweging

De werknemer kan aanvoeren, dat hij bij voorbeeld zelf geen auto tot zijn beschikking heeft buiten de leaseauto en hij vervoer nodig heeft naar de specialist. Geen vervoer betekent, dat het herstel vertraging oploopt. Ook dan wordt een belangenafweging tussen werkgever en werknemer gemaakt om te bepalen wiens belang het zwaarst weegt.

Weegt het belang van de werkgever zwaarder?

Moeten de bedrijfseigendommen alsnog ingeleverd, dan vergoed je het verlies van het voordeel dat de werknemer had door het privégebruik van deze spullen.

Vastleggen bedrijfseigendommen wel of niet inleveren

Het is handig vast te leggen of bedrijfseigendommen wel dan niet privé gebruikt mogen worden en ingeleverd worden bij ziekte, vakantie, schorsing en dergelijke. Deze bepalingen horen bij voorbeeld thuis in een personeelshandboek. Elke medewerker hoort op de hoogte te zijn van deze bedrijfsregels.

Contractuele afspraken

Wil je als werkgever afwijken van de hoofdregel dat privégebruik van bedrijfseigendommen ook tijdens ziekte en dergelijke worden toegestaan, leg dit dat contractueel vast, samen met duidelijke, objectieve criteria. Beschrijf bovendien welke compensatie de werknemer ontvangt voor het verlies het privégebruik.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je een bepaling opnemen in de arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme