Persoonlijke hulpmiddelen

Blog alle verzameling

Zitten er voor de werkgever nadelen van ontslag met wederzijds goedkeuring?
Het ontslag met wederzijds goedvinden klinkt positief voor zowel de werkgever als de werknemer. Toch is het belangrijk om rekening te houden met een paar belangrijke voorwaarden.
Is een online salarisadministratie veilig? 3 lagen van grondige beveiliging
De online salarisadministratie, is die veilig? En hoe kunt u die veiligheid garanderen, voor deze belangrijke gegevens? Het zijn vragen die we regelmatig krijgen van onze klanten.
Moet ik verplicht een loonstrook opstellen voor medewerkers?
Een loonstrook opstellen voor werknemers, is dat verplicht? Het is een vraag die we regelmatig krijgen, als experts in arbeidsrecht en de salarisadministratie.
De 9 verplichte onderdelen van de loonadministratie: het complete overzicht
Waaruit bestaat de loonadministratie? Het gaat om 9 belangrijke onderdelen, waarvan een deel optioneel is. Zorg ervoor dat de verplichte onderdelen aanwezig zijn.
Juridisch advies bij ontslag, want heeft u aan deze 4 punten gedacht?
Op zoek naar juridisch advies bij ontslag of vooral benieuwd naar de toegevoegde waarde daarvan? Juridische bijstand associëren we met hoge kosten. Toch helpt het veel ondernemers juist hoge kosten te besparen. Door de juiste keuzes te maken en niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.
Moet ik werknemers fiscaal advies uitbrengen bij wijzigingen in de fiscale wetten?
Fiscaal advies, moet u dat als werkgever uitbrengen aan uw werknemers indien er sprake is van wijziging in de fiscale wetten? U bent als werkgever in belangrijke mate verantwoordelijk voor uw werknemers. En vooral voor zaken die hen raken, bijvoorbeeld als er sprake is van fiscale wijzigingen of belangrijke wetten.
Word een contract automatisch verlengd als ik niets laat horen aan mijn werknemer?
Verplicht een contract verlengen vanwege stilzwijgende verlenging? Hierover bestaan veel misverstanden, waardoor werkgevers niet altijd goed omgaan met tijdelijke contracten.
Moet ik een schriftelijk contract laten opstellen voor personeel dat ik aanneem?
Een contract opstellen voor personeel: hoe werkt dat? Het is belangrijk om rekening te houden met de belangrijke wettelijke verplichtingen op dit gebied.
Contract beeindigen met medewerker: waarop te letten? 5 praktische tips
Het contract beëindigen met een medewerker en benieuwd waarop te letten? Het is belangrijk om dit altijd zorgvuldig te doen. Onzorgvuldigheid kan grote gevolgen hebben, zowel voor een werknemer als voor u als werkgever.
Wat gebeurt er met een contract voor onbepaalde tijd als mijn medewerker de AOW leeftijd bereikt?
Een contract voor onbepaalde tijd, wat gebeurt daarmee als een medewerker de AOW leeftijd bereikt? Dit hangt sterk af van eventuele afspraken die er zijn gemaakt, net als de wens van zowel de werkgever als de medewerker.
Beeindiging arbeidsovereenkomst: waarom wil een werknemer worden ontslagen en niet zelf ontslag nemen?
Vraagt een werknemer u letterlijk hem of haar te ontslaan? Of lijkt alles erop te wijzen dat de werknemer in kwestie liever ontslagen wordt dan zelf ontslag te nemen? De kans is groot dat dit niet zonder reden is. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met het recht op een WW-uitkering.
Blijft het concurrentiebeding bij ontslag gelden voor een werknemer?
Het concurrentiebeding, geldt dat ook na ontslag van een werknemer? Ja, dat blijft geldig. Sterker nog, het kan helpen indien er sprake is van een onverwacht ontslag dat bij de werknemer rauw op het dak valt.
Mag ik steeds opnieuw een seizoenscontract voor medewerkers afsluiten?
Ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als u steeds een contract voor bepaalde tijd afsluit? Over seizoensarbeid en het herhalend gebruik van seizoenscontracten.
Gewenste aanpassingen in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats: hoe zit dat?
Werknemers kunnen een verzoek doen tot aanpassing in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats. Zij hebben echter geen absoluut recht op flexibel werken, er bestaan gronden om een verzoek te weigeren.
Waarom moet u functies beschrijven? 5 + 1 doelen van de functiebeschrijving
De functiebeschrijving legt voor langere tijd vast wat u als werkgever verwacht van een werknemer, in een specifieke functie binnen de organisatie.
Scheidslijn betaald en onbetaald verlof: waar ligt de grens?
Een kind van een werknemer wordt ziek op de creche. En een werknemer moet naar de tandarts, huisarts of specialist in het ziekenhuis. Waar ligt de grens voor betaald verlof?
Verbod op nevenwerkzaamheden: wat is het en hoe wordt het getoetst?
Met het verbod op nevenwerkzaamheden kunt u als werkgever voorkomen dat een werknemer tijdens het dienstverband nevenwerkzaamheden kan uitvoeren, die negatief uitpakken voor de eigen organisatie.
Behoud van rechten werknemer: alleen bij overgang van onderneming
In de wet zijn voorwaarden opgenomen over de vraag wanneer sprake is van een overgang van onderneming.
Disfunctioneren: een verbetertraject voor de werknemer
Iedere HR Manager of leidinggevende krijgt er wel eens mee te maken: een werknemer die niet naar behoren functioneert.
Minimum vakantiegeld: 8 procent of een eigen cao
Het minimum vakantiegeld is vastgesteld in de Wet Minimum Loon. Die stelt dat het gaat om minimaal 8 procent van het brutojaarloon. Bij een cao is het eventueel mogelijk om af te wijken van deze wettelijke bepaling.
Einde dienstbetrekking: hoe werkt de afkoop van het leasecontract?
De arbeidsovereenkomst eindigt en de werknemer rijdt een lease-auto van de zaak: hoe werkt dan het afkopen van het leasecontract? Er is sprake van voortijdige beëindiging van het contract, waardoor daar kosten aan verbonden kunnen zijn.
WhatsAppen en prive e-mailen tijdens werktijd: 4 tips om daar direct beter mee om te gaan
Een medewerker die WhatsApp opent en een paar berichten stuurt, waarvan ook enkelen naar privé-contacten. En daarna zowel een paar zakelijke als privé e-mails verstuurt en even naar Facebook surft voor een paar minuten ontspanning na een uur geconcentreerd aan de slag te zijn geweest. Waar ligt de grens van het toelaatbare?
Aanzeggen bij einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Heb jij medewerkers in dienst met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden? Laat hen dan uiterlijk 1 maand voordat het contract eindigt weten of deze verlengd wordt. Dit heet ‘aanzeggen’ in HR-taal en het valt onder de verplichtingen van jou als werkgever. Deze verplichting beschermt je tegen een paar grote risico’s die je loopt als je niet aanzegt. Welke risico’s dat zijn en hoe jij deze voorkomt, lees je in dit artikel.
Zo bouw je een goede salarisstructuur op
Een goede salarisstructuur biedt leidinggevenden houvast, creëert transparantie voor medewerkers en motiveert hen. Voor jou als werkgever is het een instrument om loonkosten te beheersen. Salaris heeft invloed op je organisatie, maar ook op de beleving van je werknemers en hun privéleven. Dat maakt het een gevoelig onderwerp. Genoeg redenen om te zorgen dat je waarderingssysteem in orde is dus.
Omgaan met diversiteit op de werkvloer
De diversiteit van mensen op de werkvloer is de laatste decennia om verschillende redenen groter geworden. Vergrijzing, de toename van vrouwen op de werkvloer, maar ook de internationalisering van het bedrijfsleven en het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie dragen bij. Als werkgever vraag jij je af hoe je het beste omgaat met deze veranderingen.
Zieke werknemer laat niets van zich horen. Wat nu?
Je werknemer heeft zich ziek gemeld, verschijnt niet op het spreekuur van de bedrijfsarts en is onbereikbaar. Wat mag wel en wat niet?
Grote wijzigingen minimumloon vanaf juli 2017
Elk jaar gaat het minimumloon omhoog. Dit jaar is er echter meer aan de hand, met name in het minimumjeugdloon. De verandering lijkt in je nadeel te werken als werkgever, maar lees het artikel uit en doe er je voordeel mee.
Vervanging tijdens ziekte, hoe voorkom je problemen?
Je managementassistent wordt ziek en je weet niet wanneer ze terugkomt. De eerste dagen kom je redelijk door, doordat je de meest urgente werkzaamheden overlaten kunt aan haar collega. Meer kan zij er echter niet bij hebben. Je hebt vervanging nodig van buiten het bedrijf.
Geen cao? Regel je personeelszaken in een personeelshandboek
Niet elk bedrijf valt onder een cao. In dat geval maak je als werkgever zelf afspraken met je werknemers rond de arbeidsvoorwaarden en huisregels.
De proeftijd, wat mag wel en wat niet?
De proeftijd is best spannend voor werkgever en de nieuwe werknemer. Om te bepalen of de medewerker functioneert in zijn nieuwe functie, past bij de organisatie en zich prettig voelt in zijn of haar nieuwe baan en werkplek, is het verstandig een wederzijdse proeftijd in te stellen.
Identificatieplicht op het werk
Burgers moeten zich kunnen identificeren. Altijd en overal. Ook op het werk dus en vanaf het moment van indiensttreding, maar ook wanneer daar tussentijds naar gevraagd wordt.
Inleveren van bedrijfseigendommen bij ziekte, wel of niet?
Een werknemer meldt zich ziek en na een tijdje blijkt, dat het een langduriger kwestie wordt. Mag je als werkgever eisen dat hij (of zij) de bedrijfseigendommen, zoals de leaseauto, laptop en smartphone inlevert?
Het nuluren- en min-maxcontract
Regelmatig krijgen wij vragen over flexibele contracten, zoals het nulurencontract en de min-maxovereenkomst.
Eigenaarschap van je werknemer maakt van je bedrijf een succes
De ene werknemer zet uit zichzelf meer het beste beentje voor dan de andere. Hij (of zij) is gemotiveerder en neemt vaker het initiatief.
Wat als je werknemer weigert het gespreksverslag te ondertekenen?
Als je het goed doet, maak je een gespreksverslag van elk gesprek dat je met je werknemer hebt en laat je hem dit ondertekenen. Maar wat als je werknemer weigert om het gespreksverslag te ondertekenen?
Ziekteverzuimverzekering afsluiten als je niet failliet wilt gaan
Hoeveel mensen heb jij in dienst? Stel je eens voor dat er van de 5 werknemers 2 langdurig ziek worden. Hoe gaat het dan met je onderneming?
Vertrouwen is goed, controleren is beter, VOG
Kan jij al je werknemers blind vertrouwen of denk je dat je ze allemaal kan vertrouwen. Mensen zijn vaak erg goed in het verbergen van hun zonden.
Cafetariaregeling voor werkgever en werknemer een prachtige regeling
De cafetariaregeling wordt vaak door onwetendheid niet toegepast. Misschien heb je er zelfs nog nooit van gehoord.
Maak vakantiedagen inzichtelijk
Inzicht geven in de vakantiedagen maakt iedereen gelukkig, van werknemer tot werkgever.
Vergeet nooit om werknemers te feliciteren
Je bent als ondernemers veel te druk om al je werknemers te feliciteren, als je al weet wanneer dit is.
Waarom er onduidelijkheid is over vakantiedagen!
Tijdens gesprekken die we voeren met werkgevers, ondernemers of werknemers, gaat het met regelmaat over de vakantiedagen.
Werkgever tekortgeschoten bij verzekering werknemers
Werkgever is tekortgeschoten omdat hij geen verzekering voor zijn werknemer heeft afgesloten
Ouderschapsverlof
Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid bieden om ouderschapstaken (beter) te combineren met het werk.
Job crafting, wat is het eigenlijk?
Als werkgever zult u regelmatig met de situatie te maken krijgen dat een medewerker niet meer helemaal ‘happy’ is in zijn functie.
Minimumloon per 1 januari 2017
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2017 verhoogd.
Studiekosten hoe het beste te regelen
Een werkgever spreekt met een werknemer af, dat deze een opleiding/ studie gaat volgen onder werktijd met behoud van loon. Hoe kan de werkgever dit het beste regelen?
Ontslag werknemer tijdens eerste twee ziektejaren
Tijdens de eerste twee ziektejaren is het als gevolg van het opzegverbod niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te zeggen tijdens ziekte. Maar in sommige gevallen bestaat er toch aanleiding om de zieke werknemer te ontslaan.
Het belang van goed informeren en overleg plegen tijdens ontslag
Het informeren en overleg plegen tijdens een ontslag is wettelijk vereist. In de praktijk kan daarmee natuurlijk wel op verschillende wijzen worden omgegaan. Grondige informatieverschaffing en effectief overleg kunnen leiden tot minder belemmeringen in de bedrijfsvoering en kostenbesparingen tijdens een reorganisatie, doordat:
Personeelsdossier versus loonadministratie
Een personeelsdossier mag niet worden verward met de loonadministratie en moet ook niet worden bewaard bij de loonadministratie.
Bedrijfskleding
Het invoeren van de verplichting om werkkleding of bedrijfskleding te dragen of het invoeren van beleid omtrent gewenste kleding en uiterlijkheden stuit nogal eens op verzet. Niet iedere werknemer heeft dezelfde smaak als de werkgever en sommige werknemers zullen het zien als inperking van hun vrijheid om zelf te kiezen hoe zij eruit willen zien.
Generaties verschillen in bepaalde opzichten in houding en gedrag
“Die jongeren… voor ze überhaupt iets weten en kunnen in dit vak, denken ze al een volgende carrièrestap te kunnen maken”. “Die ouderen…. als je eens met een leuk nieuw idee komt, weten ze direct 100 redenen te bedenken waarom dat niet kan en waarom dat in het verleden ook niet werkte”.
Premiekorting kleine werkgevers
Kleine werkgevers kunnen op dit moment nog niet optimaal profiteren van de premiekorting voor werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten. Daar komt vermoedelijk per 1 januari 2017 verandering in.
Wanneer een proeftijd mag worden toegepast
In tijdelijke contracten van zes maanden of korter, die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen.
Mag een werkgever 'min-uren' aanmerken als verlof?
Als er te weinig werk is om werknemers volledig in te roosteren, is het misschien verleidelijk om hen vakantiedagen op te laten nemen voor de niet gewerkte uren. Toch is dit niet raadzaam.
Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet?
Wil een ontslag op staande voet geldig zijn, dan moet sprake zijn van een dringende reden (en moet het ontslag (onder onverwijlde mededeling van de reden) onverwijld worden gegeven) (artikel 7:677 lid 1 BW).
Inhuren zelfstandigen
Er zijn verschillende manieren om zelfstandigen ‘in te huren’. Meestal sluit men een opdrachtovereenkomst of een overeenkomst tot aanneming van werk.
Effecten van opleidingen vaststellen: waarom is dat zo belangrijk?
HR-managers, HRD-adviseurs, opleidingsmanagers en opleiders, ze zullen allemaal wel eens de vraag gekregen hebben vanuit het management: ‘Dat opleiden, dat kost nogal veel geld! En wat brengt het nu eigenlijk op?’
Moet elk bedrijf een ontruimingsplan hebben?
De gemeente waar een bedrijf gevestigd is kan in het gebruiksbesluit het beschikken over een ontruimingsplan verplicht stellen.
Moet ik als werkgever een veiligheidsbril op sterkte vergoeden?
Als een werkgever op basis van de RI&E heeft bepaald dat – en welke – persoonlijke beschermingsmiddelen werknemers moeten dragen om risico’s te vermijden, dan moet de werkgever deze verplicht ter beschikking stellen. Maar stel dat een werknemer aangepaste veiligheidschoenen of een veiligheidsbril op sterkte nodig heeft, moet een werkgever die ook verstrekken?
Waarom plannen en een planningsgesprek?
Het planningsgesprek (ook wel doelstellingsgesprek genoemd) vormt de basis van de cyclus; plannen, functioneren en beoordelen
Werkloosheid! WW-uitkering?
Een werknemer die zijn baan verliest kan meestal aanspraak maken op een WW-uitkering. Niet alleen voor werknemers is het belangrijk om te weten waar hij aan toe zal zijn als hij aanspraak moet maken op een WW-uitkering. Ook voor werkgevers is het van belang om kennis te hebben van de Werkloosheidswet.
Minimumloon per 1 juli 2016
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2016 verhoogd.
Het exitgesprek
Het exitgesprek is een goede manier om feedback te verkrijgen over de organisatie.
Waarom een beoordelingsgesprek?
Tijdens het beoordelingsgesprek spreekt de leidinggevende zijn oordeel en de waardering uit over het functioneren van de werknemer.
Overwerk
De regels voor overwerk staan niet in de wet. Overwerk wordt vaak geregeld in cao's, in een personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst zelf
Waarom is duurzaam leren belangrijk?
Als gevolg van de vergrijzing zien we een duidelijk toenemende veroudering van de beroepsbevolking in Nederland. Momenteel is 42% van de beroepsbevolking 45 jaar of ouder. Bijna 20% is zelfs 55 jaar of ouder (bron: CBS, 2013). Tegelijkertijd is bekend dat de AOW-leeftijd tot 2021 stapsgewijs omhoog gaat naar 67 jaar. Het personeelsbestand in organisaties zal dus voor een steeds groter deel uit oudere (45+) medewerkers bestaan.
Onrechtmatige concurrentie
Van onrechtmatige concurrentie is sprake als een werknemer die niet is gebonden aan een concurrentiebeding, zijn voormalige werkgever op oneerlijke wijze beconcurreert.
This is Sliced Diazo Plone Theme