Persoonlijke hulpmiddelen

Gewenste aanpassingen in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats: hoe zit dat?

Werknemers kunnen een verzoek doen tot aanpassing in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats. Zij hebben echter geen absoluut recht op flexibel werken, er bestaan gronden om een verzoek te weigeren.

U heeft als werkgever het recht om een verzoek van een werknemer te weigeren. Wel bent u verplicht om die weigering goed te motiveren.

Let op: het wettelijk recht is niet van toepassing op werknemers die werken binnen een cao met inhoudelijke bepalingen over flexibel werken. Alleen indien hier geen sprake van is geldt het wettelijk verzoekrecht.

Mag ik een verzoek tot aanpassing weigeren?

Ja, u mag als werkgever een verzoek tot aanpassing weigeren. Houd er rekening mee dat u gebonden bent aan een verplichte motivatie, bijvoorbeeld op basis van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit is van toepassing op gewenste aanpassingen voor het tijdstip van ingang en eventuele vermindering van de arbeidsduur.

Gaat het om de spreiding van de uren die een werknemer werkt? U dient die in principe vast te stellen volgens de wensen van de werknemer. Vindt u een andere spreiding wenselijk of noodzakelijk? Dan dient u dat te motiveren en te handelen naar redelijkheid en billijkheid. Het is voldoende om daarover met de werknemer te overleggen. De toetsing hierop is dus minder streng dan bij een medewerker die een aanpassing wenst in de vermindering van het aantal te werken uren.

Voorwaarden voor weigering

Om een verzoek van een medewerker tot aanpassing in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats te weigeren dient u dit goed te motiveren. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • Weigeren van vermindering van de arbeidsduur
    Er dient sprake te zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De aanpassing die de werknemer wenst kan leiden tot ernstige problemen als er sprake is van risico’s voor de bedrijfsvoering, bij herbezetting van de vrijgekomen uren. Of op het gebied van veiligheid in het algemeen en in roostertechnische aard.
  • Weigeren van vermeerdering van de arbeidsduur
    U kunt dit verzoek weigeren indien er sprake is van financiële of organisatorische problemen, bijvoorbeeld als er niet voldoende werk voorhanden is of omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting niet toereikend is. Het dient daarmee opnieuw te gaan om zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  • Weigeren van aanpassing van de werktijd
    U kunt een dergelijk verzoek van een medewerker weigeren indien het de veiligheid in gevaar zou brengen of er problemen zouden ontstaan van roostertechnische, financiële of organisatorische aard.

Wilt u advies over het weigeren van een verzoek tot aanpassing in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats voor een werknemer? We zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en de salarisadministratie, waardoor we u daar goed mee kunnen helpen. Neem contact op voor meer informatie, we horen graag van u.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme