Persoonlijke hulpmiddelen

Cao: wat is het en welke verplichtingen schept deze?

Een cao beschrijft regelingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Verplichtingen om in acht te nemen, bij arbeidsovereenkomsten waarop de cao van toepassing is.

Cao staat voor ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. Het is een schriftelijke overeenkomst tussen een of meer werkgevers of een of meer verenigingen van werkgevers aan de ene kant en een of meer verenigingen van werknemers (vakbonden) aan de andere kant. Op de cao zijn de algemene bepalingen van het contractrecht van toepassing. Zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Individuele en verenigingen van werkgevers en vakbonden die de cao ondertekenen zijn daarin partij. Let op: werknemers kunnen nooit als contractpartij optreden.

Type cao: wat is een ondernemers-, sector- en bedrijfstakcao?

We onderscheiden verschillende soorten cao’s. Indien een of meerdere werkgevers die sluiten met een of meerdere vakbonden is er sprake van een ondernemingscao. Indien er sprake is van een of meerdere werkgeversverenigingen spreken we van een sector- of een bedrijfstakcao.

In alle gevallen schept de cao verplichtingen tussen de betrokken partijen. Voor de contracterende individuele werkgevers, de werkgeversverenigingen en de vakbonden. Net als voor de leden daarvan en de aangesloten werknemers en werknemersvereniging.

Ben ik gebonden aan een cao?

U bent als werkgever binnen het arbeidsrecht gebonden aan een cao indien u optreedt als contractpartij. Net als door lidmaatschap van een werkgeversorganisatie die contractpartij is bij de cao. U bent in dat geval een ‘gebonden werkgever’.

CAO onderhandelingen

Werknemers zijn gebonden aan een cao indien ze lid zijn van een vakbond die optreedt als contractpartij. Er is dan sprake van een ‘gebonden werknemer’. Let op: het is als werknemer alleen mogelijk om een werkgever aan een cao te houden indien die daaraan gebonden is.

Niet gebonden? Ook in de volgende gevallen geldt de verplichting om de cao toe te passen:

  • Contractueel overeengekomen om de cao toe te passen
  • Overgang van de onderneming, met de cao
  • Algemeenbindendverklaring van (een deel van) de cao

Wat is een algemeenbindendverklaring van een cao?

De diverse cao-partijen kunnen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om een cao algemeen bindend te verklaren. Als dat gebeurt moeten alle werkgevers die onder de werkingssfeer vallen de betreffende cao toepassen. Ook als zij geen lid zijn van een werkgeversvereniging die de cao heeft afgesloten.

In dat geval is de cao bij wet verplicht gesteld. De minister kan besluiten om een deel van de cao bindend te verklaren, al is het gebruikelijker om de hele cao verplicht te stellen. Indien dat niet het geval is heeft u als werkgever de mogelijkheid om (deels) van de cao af te wijken.

This is Sliced Diazo Plone Theme